Obchodní podmínky +4U Lékař

Tyto Obchodní podmínky vydává společnost Plus4U Net a.s. se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00, IČ 28383559, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11201 (dále jen „Poskytovatel“).

1. Definice pojmů

 1. Aplikace +4U Lékař – internetová aplikace určená fyzickým nebo právnickým osobám, kteřé poskytují zdravotnické služby na území České Republiky v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen zdravotnické zařízení), sloužící pro vedení údajů o jejich pacientech, vedení kalendářů jednotlivých zdravotnických pracovníků a tvorbu objednávek pacientů na konkrétní čas. aplikace +4U Lékař je provozována ve službě Plus4U.
 2. Služba Plus4U – moderní internetová služba provozovaná společností Plus4U Net a.s. pro provoz informačních systémů. Poskytování služby Plus4U se řídí podmínkami užívání uvedenými na webové adrese www.plus4u.net/podminky-uzivani-sluzby-plus4u.
 3. Smlouva – smlouva o užívání aplikace +4U Lékař uzavřená mezi poskytovatelem a Zdravotnickým zařízením, přičemž obsah smlouvy tvoří tyto Obchodní podmínky a smlouva je uzavřena jejich odsouhlasením ze strany zdravotnického zařízení. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 4. Pacient – fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní služby a která v rámci služeb poskytovaných zdravotnickým zařízením užívá aplikaci +4U Lékař. Každý pacient je povinen pro používání aplikace +4U Lékař odsouhlasit Podmínky užívání internetové služby Plus4U, jejichž aktuální znění je dostupné na webové adrese www.plus4u.net/podminky-uzivani-sluzby-plus4u.
 5. Zdravotnický pracovník – fyzická osoba, která poskytuje zdravotní služby – dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
  a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
 6. Registrovaný uživatel – uživatel, který je oprávněn užívat aplikaci +4U Lékař. Registrovaným uživatelem mohou být zdravotnická zařízení, zdravotniční pracovníci, zaměstnanci zdravotnických zařízení nebo pacienti. Každému registrovanému uživateli se po přihlášení do aplikace +4U Lékař zobrazuje jeho vstupní portál, kde má informace o své činnosti v aplikaci a základní funkce, které pro práci
  s aplikací potřebuje, přizpůsobené podle typu uživatele.
 7. Business Territory zdravotnického zařízení – je korporátním informačním systémem ve službě Plus4U, kde zdravotnické zařízení mimo základních funkcí služby Plus4U využívá Aplikaci +4U Lékař.
 8. Účet uživatele – odpovídá My Territory ve službě Plus4U, identifikuje uživatele, zobrazuje všechny jeho role (zdravotnický pracovník, pacient, zaměstnanec zdravotnického zařízení) a umožňuje mu vstupovat do určených částí Business Territory zdravotnického zařízení
  a užívat Aplikaci +4U Lékař, definuje jeho funkční prostředí pro užívání aplikace +4U Lékař. Pokud má uživatel roli v rámci více různých zdravotnických zařízení, která užívají aplikaci +4U Lékař, může je spravovat a spravovat svůj kalendář a blokace času pro všechna taková zdravotnická zařízení.
 9. Helpdesk – centrální kontaktní místo poskytovatele. Prostřednictvím helpdesku mohou všichni registrovaní uživatelé zadávat poskytovateli dotazy, požadavky nebo oznamovat vady aplikace +4U Lékař. Helpdesk je možné kontaktovat na emailové adrese: lekar@plus4u.net nebo na telefonu +420 221 400 400.

Aplikace +4U Lékař

 1. Poskytovatel se zavazuje vytvořit pro zdravotnické zařízení jeho Business Territory, účty jednotlivých zdravotnických pracovníků, dalších zaměstnanců zdravotnického zařízení (sestra, recepční) a účty pacientů a umožnit mu užívání aplikace +4U Lékař. Užívání aplikace
  +4U Lékař je zdarma.
 2. Zdravotnické zařízení bude užívat aplikaci +4U Lékař v souladu s těmito obchodními podmínkami a podmínkami internetové služby Plus4U, a to tak, jako by se jednalo o vytištěné a fyzicky podepsané smlouvy. Zdravotnické zařízení se dále zavazuje zajistit, že uvedené podmínky budou dodržovat všichni zdravotničtí pracovníci a další zaměstnanci zdravotnického zařízení, kterým bude zřízen účet v rámci jeho Business Territory, a dále všichni pacienti.
 3. V aplikaci +4U Lékař si zdravotnické zařízení eviduje základní informace o pacientech: jméno a příjmení pacienta, jeho rodné číslo, kontaktní údaje pacienta (telefon, email). Odpovědný zástupce určený zdravotnickým zařízením nadefinuje v aplikaci +4U Lékař ordinační doby jednotlivých zdravotnických pracovníků a jednotlivé zdravotní služby, které může pacient u každého zdravotnického pracovníka využívat – tyto informace se stanou základem pro vytváření objednávek jednotlivých pacientů. Pacienti mohou vytvořit objednávku jen v rámci stanovených ordinačních hodin a jen na předem nastavené zdravotní služby.
 4. Každý zdravotnický pracovník bude mít v rámci svého účtu v aplikaci +4U Lékař zřízen kalendář, kde si může sám vytvářet blokace času
  a kde se mu zobrazují objednávky jednotlivých pacientů. Pokud se pacient objedná na čas v kalendáři, který není blokován, je objednávka závazná ihned po jejím dokončení. V případě změny nebo zrušení objednávky ze strany zdravotnického pracovníka je pacientovi doručena zpráva o takové změně nebo zrušení.

Práva a povinnosti registrovaných uživatelů

 1. Registrovaní uživatelé jsou povinni pravidelně aktualizovat údaje o své osobě evidované v aplikaci +4U Lékař. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou tím, že údaje registrovaného uživatele nebyly aktualizovány.
 2. Registrovaní uživatelé jsou povinni uchovávat své přístupové údaje v tajnosti a nesou plnou odpovědnost za veškerou činnost učiněnou prostřednictvím jejich přístupových údajů. V případě, že registrovaný uživatel zjistí, že jeho přístupové údaje byly neoprávněně použity třetí osobou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit poskytovateli.
 3. Registrovaní uživatelé mohou poskytovatele kdykoliv kontaktovat prostřednictvím Helpdesku. Poskytovatel pro podporu komunikace
  s registrovanými uživateli průběžně aktualizuje Klientský portál ve službě Plus4U.
 4. Registrovaní uživatelé nesmí používat aplikaci +4U Lékař pro šíření obchodních sdělení a nevyžádané pošty (SPAM), protizákonného, obscénního, výhružného, nebo jinak nevhodného obsahu, pro porušování práv poskytovatele nebo třetích osob.
 5. Registrovaní uživatelé nesmí používat aplikaci +4U Lékař způsobem, který by mohl narušit její fungování, nebo její zabezpečení, nesmí se vydávat za jinou osobu.
 6. Registrovaní uživatelé berou na vědomí, že informace obsažené v aplikaci +4U Lékař, které nejsou veřejně známé a dostupné, podléhají povinnosti mlčenlivosti. Registrovaní uživatelé nesmí takové informace sdělovat třetím osobám vyjma jiných registrovaných uživatelů v rámci daného zdravotnického zařízení, kteří s těmito údaji potřebují nakládat pro řádné poskytování zdravotnických služeb.
 7. Registrovaní uživatelé a poskytovatel si budou vzájemně poskytovat součinnost nezbytnou pro řádné fungování aplikace +4U Lékař.
 8. V případě ukončení nebo pozastavení fungování aplikace +4U Lékař ze strany poskytovatele, nebo v případě zrušení účtu registrovaného uživatele, nemá uživatel nárok na jakoukoliv náhradu, sankci nebo odškodnění.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn v rámci rozvoje, provozní údržby nebo oprav aplikace +4U Lékař rozšiřovat nebo měnit její funkčnosti, zavádět nové softwarové moduly, nasazovat nové verze aplikace apod.
 2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování svých služeb, nebo jejich částí. O ukončení nebo pozastavení a důvodech, proč k němu dochází, bude poskytovatel předem informovat všechny registrované uživatele.
 3. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se dozví v rámci provozování aplikace +4U Lékař a které nejsou veřejně známé nebo dostupné. Poskytovatel je oprávněn poskytnout tyto informace svým propojeným společnostem dle ust. § 79 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích), pod podmínkou, že tyto budou taktéž vázány povinností mlčenlivosti.
 4. Poskytovatel je dle vlastního uvážení oprávněn odmítnout založení účtu kteréhokoliv potenciálního uživatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv zamezit užívání aplikace +4U Lékař kterémukoliv uživateli. Poskytovatel však nebude těchto oprávnění zneužívat ani užívat bezdůvodně.

Omezení odpovědnosti

 1. Poskytovatel nabízí aplikaci +4U Lékař tak, jak je, bez jakýchkoliv záruk a garancí, poskytovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou užíváním aplikace +4U Lékař, ať by byla jakákoli.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost údajů, které registrovaní uživatelé uloží do aplikace +4U Lékař.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakákoliv pochybení způsobená tím, že registrovaný uživatel poskytne v rámci aplikace +4U Lékař své přístupové údaje jiné osobě a umožní jí zde pracovat jeho jménem a využívat funkčnosti spojené s jeho účtem.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout nebo jsou výsledkem jakýchkoli změn, které může poskytovatel učinit v rámci provozní údržby, oprav nebo nasazení nové verze aplikace +4U Lékař, nebo jsou výsledkem smazání, poškození či neuložení libovolného obsahu během užívání aplikace +4U Lékař. Poskytovatel nezaručuje, že chyby fungování nebo funkčnosti aplikace +4U Lékař budou opraveny, ani lhůtu pro provedení opravy.
 5. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené přerušením provozu nebo technickým výpadkem služby Plus4U.

Zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel vede o registrovaných uživatelích evidenci obsahující jejich identifikační údaje, kontaktní údaje a informace o jejich účtech.
 2. Registrovaní uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn data shromažďovat a zpracovávat ve smyslu platných právních předpisů (zejména zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a užívat je v souladu s právním řádem ČR pro účely vyplývající z těchto Obchodních podmínek.
 3. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat údaje pro účely vyplývající z těchto Obchodních podmínek po neomezenou dobu, popř. do doby, než registrovaný uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním údajů. Poskytovatel je oprávněn poskytnout údaje svým propojeným společnostem dle ust. § 79 zák. o obchodních korporacích.
 4. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese poskytovatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 5. Zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů se děje za účelem zasílání informací souvisejících s aplikací +4U Lékař, s vývojem legislativy dotýkající se aplikace +4U Lékař a pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu, po kterou má registrovaný uživatel v aplikaci +4U Lékař aktivní účet.

Obchodní sdělení

 1. Poskytovatel může v rámci aplikace +4U Lékař, na místech k tomu určených, zobrazovat reklamy a nabídky. Tyto reklamy mohou být cíleny na informační obsah uložený v rámci služby Plus4U nebo na jiné informace.
 2. Registrovaný uživatel s ohledem na zřízení uživatelského účtu ve službě Plus4U souhlasí s tím, že poskytovatel nebo provozovatel služby Plus4U může tyto reklamy v rámci aplikace +4U Lékař na místa k tomu určená umístit. Registrovaný uživatel dále výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na jeho uvedené kontakty prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu, po kterou má registrovaný uživatel v aplikaci +4U Lékař aktivní účet.

Autorská práva

 1. Aplikace +4U Lékař je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Majetková práva k aplikaci +4U Lékař podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli.
 2. Poskytovatel tímto uděluje registrovaným uživatelům osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k užívání aplikace +4U Lékař.
 3. Tato smlouva neuděluje registrovaným uživatelům žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele. Do obsahu, který zahrnuje ochranné známky poskytovatele nesmí být zasahováno tak, aby tyto byly změněny, odstraněny, nebo jakkoliv neoprávněně užity.

Převod práv a povinností

 1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv převést veškerá svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z těchto Obchodních podmínek, a tedy uzavřené smlouvy, na třetí osobu. Převod práv a povinností poskytovatel oznámí předem všem registrovaným uživatelům. Každý registrovaný uživatel je oprávněn v souvislosti s převodem práv a povinností poskytovatele ukončit užívání aplikace +4U Lékař bez jakýchkoliv sankcí.
 2. Registrovaní uživatelé nejsou bez předchozího souhlasu poskytovatele oprávněni převádět práva a povinnosti plynoucí pro ně z těchto Obchodních podmínek.

Změny Obchodních podmínek

 1. Obchodní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné každému uživateli na webových stránkách www.plus4u.net/produkty-a-sluzby/lekar/obchodni-podminky. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky doplňovat a měnit, zpravidla z důvodu změny platné legislativy nebo změny podmínek na trhu.
 2. O změnách v rozsahu, podmínkách, kvalitě a cenách aplikace +4U Lékař, jakož i o změně Obchodních podmínek je poskytovatel povinen registrované uživatele informovat e-mailem nebo aktivitou v aplikaci +4U Lékař. Každý registrovaný uživatel je oprávněn do 30 dnů od oznámení o změně Obchodních podmínek vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností. Pokud tak neučiní, má se za to, že změnu přijal,
  a po marném uplynutí lhůty se na něj vztahuje nové znění Obchodních podmínek. Zdravotnické zařízení zajistí, aby o změnách Obchodních podmínek byli informováni také zdravotničtí pracovníci a pacienti, a to v rozsahu odpovídajícím tomu, jak se jich provedené změny týkají.
 3. Ukončením účinnosti Smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti dle těchto Obchodních podmínek, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení.

Ukončení smluvního vztahu

 1. Smlouvu je možné ukončit jakoukoliv smluvní stranou bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny vypořádat vzájemné závazky vzniklé z užívání aplikace +4U Lékař nejpozději do 15 dnů od ukončení Smlouvy.
 2. Zdravotnické zařízení může ukončit Smlouvu odesláním požadavku přímo z aplikace +4U Lékař obecným požadavkem na službu Plus4U, ve kterém o ukončení Smlouvy výslovně požádá.
 3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět zdravotnickému zařízení Smlouvu okamžitě bez výpovědní doby, pokud nastal některý z uvedených důvodů:
  a) Pokud zdravotnické zařízení závažným způsobem porušilo tyto Obchodní podmínky nebo umožnilo takové porušení některému ze svých zaměstnanců nebo zdravotnických pracovníku, kteří pro něj poskytují služby.
  b) Pokud zdravotnické zařízení záměrně poškozuje aplikaci +4U Lékař.
  c) Pokud v Business Territory zdravotnického zařízení nedochází k žádné aktivitě po dobu delší než 6 měsíců.
  Výpověď je v takovém případě účinná dnem odeslání oznámení o výpovědi e-mailem nebo aktivitou ve službě Plus4U.
 4. Spolu s ukončením Smlouvy jsou zrušeny účty zdravotnických pracovníků pro toto zařízení a zaměstnanců zařízení, které jsou spojené
  s aplikací +4U Lékař. Uživatelské účty zřízené za účelem obecného užívání služby Plus4U jsou však zachovány. Všichni registrovaní uživatelé tak mohou v rámci Plus4U nadále využívat ostatních produktů a služeb v souladu s jejich vlastními specifickými obchodními podmínkami.

Ustanovení společná a závěrečná

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a Zdravotnickým zařízením se řídí právním řádem České republiky a případné spory budou rozhodovány obecnými soudy ČR, v místní příslušnosti dle sídla poskytovatele.
 2. Jestliže některé ustanovení těchto Obchodních podmínek se ukáže či stane neplatným či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních smluvních ujednání. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu takové ustanovení nahradit ustanovením, které je postiženému ustanovení nejbližší svým smyslem a účelem.
 3. Zdravotnické zařízení potvrzuje, že Obchodní podmínky považuje za určité a srozumitelné a že jsou mu jeho jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu zcela zřejmá.
 4. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou také Podmínky užívání internetové služby Plus4U, jejichž aktuální znění je dostupné na webové adrese www.plus4u.net/podminky-uzivani-sluzby-plus4u.
 5. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.