Podmínky užívání služby Plus4U

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti při užívání služeb Plus4U (dále jen „Služby“ nebo „+4U“) založených na informačním systému Unicorn Universe (dále také jen „Podmínky“) společnosti Plus4U Net a.s., se sídlem: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, IČ: 283 83 559 (dále jen „+4U Net“ nebo „Poskytovatel“).
Tyto Podmínky zakládají smluvní vztah mezi vámi a společností +4U Net.
Nedojde-li mezi vámi a společností +4U Net k jiné písemné dohodě, pak váš smluvní vztah se společností +4U Net bude založen především na Podmínkách stanovených v tomto dokumentu.

1. Definice

1.1 Plus4U

Prostor pro provozování korporátních a osobních informačních systémů. Služby jsou poskytovány a zpřístupňovány z technického zařízení Poskytovatele. Používáním Služeb se rozumí veškeré operace provedené uživatelem počínaje prvním přihlášením se do systému.

1.2 My Territory

My Territory (dále také Personální teritorium) umožňuje jednotlivcům (fyzickým osobám) bezplatně využívat Služeb +4U. Přístup je Uživateli garantován právě a jen do jeho vlastního My Territory. Do jiných My Territory je Uživateli umožněn přístup vždy pouze na základě udělení souhlasu jiného uživatele a jeho samého.

1.3 Business Territory

Business Territory (dále také Business teritorium) je určeno pro firemní zákazníky a jeho předmětem je poskytování služeb +4U spočívajích v provozování korporátního informačního systému. Do Business teritorií je Uživateli umožněn přístup vždy pouze na základě udělení souhlasu uživatele z příslušného teritora a jeho samého.

1.4 Artefakt

Nositeli všech informací uložených v My Territory jsou tzv. „chytré dokumenty“, které se v rámci systému nazývají artefakty. Artefakt je komplexním dokumentem, který je kromě vlastního obsahu nositelem řady dalších objektů a charakteristik. Jejich hlavní charakteristikou je příslušnost do teritoria a kompetentní role.

1.5 Klik

Klikem ve Službě +4U se rozumí spuštění určité funkčnosti systému (případu užití). Může se jednat například o vytvoření artefaktu, vytvoření nového úkolu v diáři apod. Spuštění případu užití může uživatel iniciovat například kliknutím myši, prostřednictvím stisknutí tlačítka na klávesnici nebo pomocí jiných koncových zařízení. Každý klik je protokolovaný, je navázán na určitou funkčnost, artefakt, uživatele, roli a čas.

1.6 Informační systém Unicorn Universe

Unicorn Universe je platforma pro tvorbu informačních systémů pro řízení podniku. Jejím hlavním cílem je urychlení, zpřehlednění a formalizace firemních procesů a usnadnění správy a řízení organizačních struktur ve firmě. Virtualizací procesů a věcných informací umožňuje přesné a kvalifikované řízení bez časových a místních omezení.

1.7 Uživatel

Uživatel je každá osoba, která má Přístupová oprávnění k užívání služeb +4U.

1.8 Služby

Služby +4U spočívají v provozování firemních a osobních informačních systémů.

1.9 Služba E-mail Plus4U

Služba E-mail +4U (dále jen Služba E-mail) umožňuje každému Uživateli používat adresu elektronické pošty pro přijímání a zasílání elektronické pošty (dále jen e-mail). Uživateli je také umožněno stahovat e-maily a odesílat poštu.
Používáním Služby E-mail se rozumí přihlášení se do systému Služby E-mail (tj. zadáním jména e-mailové adresy a hesla na internetové adrese, na které je tato Služba E-mail dostupná) nebo vybírání doručených a zasílání e-mailů k tomu určeným komunikačním protokolem.

1.10 +4U Helpdesk

+4U Helpdesk je centrální Kontaktní místo Poskytovatele pro hlášení závad, požadavků, reklamací.
+4U Helpdesk je možné kontaktovat:
Prostřednictvím služeb +4U.
Na adrese V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3.
Na telefonním čísle +420 221 400 400.
Prostřednictvím e-mailu helpdesk@plus4u.net.
Prostřednictvím webových stránek http://www.plus4u.net.

2. Souhlas s Podmínkami

Abyste mohl(a) Služby používat, musíte nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Souhlas s Podmínkami vyjadřujete tím, že začnete služby Plus4U skutečně používat. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Plus4U Net a.s. bude toto považovat za projev vašeho souhlasu.

Služby nesmíte používat a s Podmínkami nemůžete vyjádřit svůj souhlas, jestliže v souladu s platnými právními předpisy České republiky nebo zákonů jiné země, kde máte trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Službu užíváte, nejste oprávněn k platnému uzavření závazné smlouvy s Poskytovatelem.

3. Poskytování Služeb

Souhlasíte s tím, že Poskytovatel je oprávněn vám zasílat a vkládat informace, např. reklamní sdělení, nabídky, odkazy, nabídky  výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení  v rámci Služeb +4U.

Souhlasíte s tím, že podoba a povaha Služeb, které vám společnost +4U Net bude poskytovat, se může změnit, aniž byste o tom byl(a) předem informován(a). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že některé Služby mohou být trvale nebo dočasně staženy z nabídky nebo v rámci Služeb některé jejich prvky nebo některé funkce.

Souhlasíte s tím, že v případě, že vám společnost +4U Net znemožní přístup k vašemu My Territory, je možné, že nebudete mít přístup ke Službám, nastavení Vašeho Teritoria ani souborům či jinému obsahu, který tvoří součást Teritoria.

Software, který budete používat, může být automaticky stáhnut za účelem instalace aktualizované verze. Takové aktualizace jsou vytvářeny za účelem zlepšení, zdokonalení a dalšího rozvíjení Služeb a mohou mít podobu opravy zjištěných chyb, vylepšených funkcí, nových modulů softwaru nebo zcela nových verzí. Souhlasíte s přijímáním aktualizací a udělujete Poskytovateli souhlas na jejich poskytování.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel stanovil standardní velikost vašeho Personálního teritoria na 5 GB a maximální velikost jedné přílohy artefaktu 100 MB.

Poskytovatel nenese odpovědnost za:
případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost vašeho My Territory,
případný únik informací o vás,
případnou ztrátu nebo poškození dat, jež jste v My Territory vytvořil(a) nebo uložil(a),
případnou ztrátu artefaktů a příloh v My Territory, vzniklou technickými problémy,
obsah My Territory uživatele, za které je po všech stránkách plně odpovědný Uživatel, který si toto Teritorium zřizuje (tj. jehož registrační údaje se váží k danému Teritoriu).  Tím není dotčeno ustanovení o odstranění Teritoria nebo artefaktů při nedodržení této části tohoto Smluvního ujednání,
jakýkoliv jiný následek používání My Territory.

Provozovatel dále nenese odpovědnost za:
případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služby E-mail či e-mailové schránky (adresy),
případné nedoručení e-mailu či doručení e-mailu poškozeného,
případné neodeslání e-mailu či odeslání e-mailu poškozeného,
případný únik informací o Uživateli e-mailové schránky,
případnou ztrátu nebo poškození dat, jež Uživatel v e-mailové schránce vytvořil nebo uložil.

Provozovatel se zavazuje, že obsah e-mailových zpráv (ať už přijatých, rozepsaných či odeslaných) neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah zpráv editovat, cenzurovat ani monitorovat, s výjimkou monitorování počtu zpráv, které uživatel dostává a rozesílá a dále systémového monitorování obsahu e-mailů antispamovými a antivirovými programy, které zabraňují přijímání spamových a zavirovaných e-mailů.

Maximální kapacita e-mailové schránky na serveru je 5 GB. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat libovolná data překračující maximální kapacitu schránky.

4. Používání Služeb

Vzhledem k tomu, že Služby mohou využívat jen registrovaní Uživatelé, zavazujete se, že veškeré údaje, které společnosti +4U Net při registraci sdělíte, budou vždy přesné, správné a aktuální. Rovněž jste povinni nahlásit Poskytovateli jakoukoli změnu údajů o vaší osobě.

Je zakázána registrace několika My Territory jedním Uživatelem, například za účelem zvýšení prostoru pro datové soubory. Souhlasíte s tím, že nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke Službám).

Poskytovatel v rámci Služeb aplikuje tzv. Fair User Policy z důvodu snahy o zajištění stejné kvality a dostupnosti Služeb pro všechny její uživatele.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že celkový vámi  přenesený objem dat v rámci používání jednotlivých Služeb v úhrnu nepřesáhne 10 GB za jeden kalendářní měsíc. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že celkový počet kliků v rámci Služeb v úhrnu nepřesáhne 25 tisíc za jeden kalendářní měsíc. Při překročení výše uvedených limitů vám může být do konce kalendářního měsíce, ve kterém jste jeden nebo oba limity překročili, omezen přístup ke Službám. Výše uvedené hodnoty mohou být Poskytovatelem měněny, jejich změna bude vždy Uživateli předem oznámena.

Souhlasíte s tím, že bez výslovného souhlasu v samostatné dohodě se společností +4U Net, nebudete Služby za jakýmkoliv účelem reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

Zavazujete se, že budete Služby používat pouze k účelům, které jsou dovoleny podle  (a) těchto Podmínek ;  (b) platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad podle platných právních předpisů České republiky nebo země, kde máte trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Služby užíváte.

Souhlasíte s tím, že nesete veškerou odpovědnost za jakékoliv případné porušení vašich povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může společnost +4U Net utrpět).

5. Ochrana osobních údajů

Souhlasíte s tím, že ponesete výhradní odpovědnost za zachování utajení hesel vztahujících se k přístupu ke Službám. Souhlasíte proto s tím, že vy ponesete výhradní odpovědnost vůči Poskytovateli za všechno, co bude učiněno prostřednictvím vašich přístupových kódů ke Službám. Zavazujete se, že budete Poskytovatele neprodleně informovat prostřednictvím +4U Helpdesku Poskytovatele, a to zejména v případě, že se dozvíte:

- o neoprávněném použití jakéhokoliv přístupového kódu ke Službám,
– o obsahu Personálního teritoria jakéhokoliv Uživatele, které je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
– o obsahu Personálního teritoria jakéhokoliv Uživatele, u kterého existuje důvodné podezření z porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví,
– o chování jakéhokoliv Uživatele, které by vedlo k obtěžování, zneužívání, zastrašování nebo vydávání se za někoho jiného.

Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě při registraci uvedete, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR nebo orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona. Poskytovatel se dále zavazuje, že obsah My Territory neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah teritoria editovat, cenzurovat ani monitorovat.

Základní údaje o vašem My Territory (jméno uživatele apod.) a odvozené statistické údaje (statistika realizovaných kliků v systému, objemu vámi přenášených dat a využití kapacity datového prostoru a velikosti příloh) jsou v systému uloženy vně My Territory.

Souhlasíte s tím, že společnost +4U Net smí využívat vaše osobní údaje pro účely poskytování produktů a služeb, včetně zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklamních sdělení.

Poskytovatel vede za účelem poskytování Služeb evidenci o Uživatelích obsahující osobní, zprostředkovací a provozní data. Osobními a zprostředkovacími daty se rozumí především titul, jméno a příjmení, adresa atd.

Souhlasíte s tím, že Poskytovatel zpracovává osobní údaje a je oprávněn data shromažďovat a zpracovávat ve smyslu platných právních předpisů (zejména zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a užívat je v souladu s platným právním řádem ČR pro účel tohoto smluvního vztahu nebo právním řádem země, kde máte trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Službu užíváte.

Poskytovatel se zavazuje, že s daty bude nakládat pouze v souladu s těmito Podmínkami, bude zajišťovat jejich jejich náležitou ochranu a kromě případů uožených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s Uživatelem je nebude sdělovat třetím osobám.

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat údaje pro účely vyplývající z tohoto smluvního vztahu po celou jeho dobu, resp. po dobu práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vyplývajících.

6. Obsah Služeb

Berete na vědomí, že za veškeré informace např. datové soubory, texty, počítačový software, hudba, zvukové soubory, fotografie, video a další data (dále jen „Obsah“) uložené v My Territory nese výhradní odpovědnost osoba, od které takový Obsah pochází. K Obsahu máte přístup pouze vy a osoby, kterým své My Territory zpřístupníte. Poskytovatel je oprávněn umožnit přístup do Obsahu vašeho My Territory v případě, že je Poskytovatel povinen sdělit Obsah na základě příkazu vydaného soudem nebo jiným orgánem, nebo pokud je toto sdělení jiným způsobem vyžadováno zákonnými předpisy.

Souhlasíte s tím, že za veškerý Obsah, který vytvoříte, odešlete nebo zobrazíte při používání Služeb, a za veškeré následky takového jednání ponesete výhradní odpovědnost vy a že společnost +4U Net za takový obsah neponese žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči jakýmkoliv třetím osobám.

Upozorňujeme vás na to, že Obsah, který vám bude předkládán jako součást Služeb, a to včetně, ale bez omezení na reklamní sdělení ve Službách a sponzorovaného Obsahu v rámci Služeb, může být chráněn právy k duševnímu vlastnictví, jejichž vlastníky nebo majiteli jsou sponzoři nebo zadavatelé reklamy, kteří takový Obsah společnosti +4U Net poskytují (případně jiné fyzické či právnické osoby jejich jménem). Bez výhradního svolení společnosti +4U Net nebo vlastníků nebo majitelů takového Obsahu v samostatné dohodě, nesmíte takový Obsah ani žádnou jeho část měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, šířit ani z něj nebo na jeho základě vytvářet odvozená díla nebo produkty.

Obsah My Territory a Business Territory zpřístupňovaný prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí ho porušovat. V Teritoriích je proto zejména zakázáno publikovat obsah, který by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

7. Vlastnická práva a licence

Souhlasíte s tím, že společnost +4U Net je vlastníkem nebo držitelem veškerých vlastnických práv týkajících se Služeb, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví, zejména je vykonavatelem práva autorského.

Poskytovatel tímto prohlašuje, že na základě těchto Podmínek od vás nezískává žádná vlastnická práva k jakémukoli Obsahu, který vložíte, odešlete nebo zobrazíte v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím. Autorská práva k Obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která vám již náleží, zůstávají vám. Souhlasíte s tím, že nebudete odstraňovat, zakrývat ani pozměňovat upozornění na vlastnická práva (včetně upozornění na ochranu autorskými právy a ochranné známky), která budou připojena ke Službám nebo obsažena v nich.

Souhlasíte s tím, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti +4U Net nebudete při používání Služeb využívat žádné ochranné známky, známky služeb, obchodní firmy ani loga Poskytovatele, které by mohly vést k tomu, že nebude zřejmé, kdo je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem takových ochranných známek, názvů a log.

Společnost +4U Net vám uděluje osobní, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která vás opravňuje k využívání Služeb a Softwaru, jenž vám společnost +4U Net poskytne jako součást jejích Služeb (dále jen „Software“). Tato licence je udělována výhradně k tomu, abyste mohl (a) využívat Služby a jejich výhody poskytované společností +4U Net způsobem stanoveným v těchto Podmínkách.

Zavazujete se, že nebudete sám (sama), ani neumožníte jiným osobám kopírovat zdrojový kód Softwaru ani jakoukoli jeho část, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, dekompilovat ho či se ho jiným způsobem pokoušet extrahovat, ledaže byste k tomu byl(a) výslovně oprávněn(a) nebo povinen (povinna) ze zákona nebo získal(a) výslovný písemný souhlas od společnosti +4U Net.

Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti +4U Net nesmíte postoupit svá práva používat Služby a Software na třetí osoby (ani formou dílčí licence či podlicence), zatěžovat je zástavními právy ani poskytnout práva k nim nebo jejich části třetím osobám.

8. Ochrana informací

Souhlasíte s tím, že veškeré informace dostupné Uživatelům prostřednictvím služby +4U, které nejsou veřejně dostupné a obecně známé, jsou považovány za důvěrné. Důvěrné informace je možné šířit pouze mezi oprávněnými Užvateli v rámci služby +4U. Každý Uživatel je povinen zachovávat ochranu informací ve výše uvedeném rozsahu.

9. Sankce a možnosti ukončení vašeho smluvního vztahu se společností +4U Net

Podmínky se budou uplatňovat, dokud nebudou vámi nebo společností +4U Net ukončeny způsobem uvedeným níže. V případě porušení Podmínek vám bude zasláno Upozornění. Každé další porušení bude mít za následek zablokování vašeho My Territory.

Budete-li chtít vypovědět svůj smluvní vztah, můžete tak učinit kontaktováním Poskytovatele.

Společnost +4U Net může tento smluvní vztah kdykoli vypovědět a přístup k My Territory a Službě E-mail kdykoli zablokovat, pokud:

1. porušíte jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo budete jednat způsobem, ze kterého bude zřejmé, že nehodláte nebo nejste schopen (schopna) ustanovení těchto Podmínek dodržovat), a to zejména pokud:

- byl uživatelský účet vytvořen Uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného, či bezúplatného jinému Uživateli,
– existuje důvodné podezření z porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví ze strany Uživatele,
– My Territory anebo E-mail slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti,
– bylo My Territory či E-mail používány v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti nebo platnými právními předpisy ČR nebo právním řádem země, kde máte trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Služby užíváte,
– Uživatel porušuje povinnosti stanovené v čl. 4 těchto Podmínek a opakovaně překračuje stanovené limity přenosu a uložených dat a kliků zde stanovených,
– se Uživatel pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele, nebo Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást Služeb, či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby E-mail.
– je e-mail používán pro rozesílání hromadných nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů),

2. Společnost +4U Net je dále povinna okamžitě ukončit vaše užívání služby +4U, v případech stanovených dle platných právních předpisů nebo na základě pravomocného rozhodnutí státních orgánů.

10. Rozhodné právo

Práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek se řídí právem České republiky. Vy i společnost Plus4U Net a.s. souhlasíte s výhradní soudní příslušností soudů České republiky pro řešení veškerých sporů vzniklých na základě těchto Podmínek. Bez ohledu na předcházející, souhlasíte s tím, že společnost Plus4U Net a.s. může požádat o vydání soudního nebo správního rozhodnutí včetně předběžného opatření v kterékoliv jiné zemi.

11. Závěrečná ustanovení

Uživatel My Territory souhlasí s tím, že tyto Podmínky se vztahují na práva a povinnosti spojená s užíváním služby +4U a Poskytovatel má právo trvat na dodržování těchto podmínek a jejich dodržování si vynucovat. Na žádné fyzické nebo právnické osoby, které nejsou stranami tohoto smluvního vztahu, se tyto Podmínky nevztahují a nepřiznávají jim žádná práva.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, změnu užití Služeb, a to i bez předchozího upozornění.

Závěrem prohlašujete, že jste si podmínky řádně přečetl/a a berete na vědomí, že používáním Služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, Služby nesmíte používat.